sauna fanclub   Just did it

 
     
sauna weetjes & tips, de leukste sauna video's, sauna trends, sauna aanbiedingen,
 
   

om gezonder, meer ontspannen, relaxed te genieten van wellness.

 

Ik hoorde op het nieuws dat er een drastische afname is van kanker, borst kanker, Alzheimer, enz. .......

Ik ben zo trots.

Op 6 november 2018 om 09:55 schreef ik :

Help mee Nederland kanker vrij te maken,

De directeuren van kanker, Parkinson, Alzheimer, Als, MS. stichtingen, ziekenhuizen en artsen zijn als de dood dat dit bekend wordt,

ze zien hun salaris van een paar ton, en hun jaarlijkse miljoenen feestjes van donaties verdampen.

Het zal dus van ons burgers moeten komen.

Print dit bericht en plak die met een plakbandje achter uw raam aan de straatkant,
op uw werk op het mededelingen bord, in uw bibliotheek, uw idee ?

Vraag uw boekwinkel of ze dit boek ook op voorraad hebben,

in uw winkel, u kunt dit boek bij cb.nl inkopen.

Samen moet het lukken de rest van Nederland ook kankervrij en Alzheimer vrij te maken,

De oorzaak waarom 1 op de 5 zijn AOW niet haald,

lees allemaal dit boek om de 5 jaar, ieder half jaar opnieuw

om al die ellende te voorkomen :

https://www.boekenbestellen.nl/boek/uw-immuun-systeem-schreeuwt-sos/9789463454841

 

 

In het Nederlands :


Ik heb de grootste genezende ontdekking ooit gedaan, maar u en artsen mocht het van de WHO = Wereld (on)gezondheids organisatie van Bill Gates dus niet weten, en artsen van RIVM niet toepassen omdat ze zo de overbevolking wilde terugbrengen, ze zoeken er maar een humanere manier voor, dit is gewoon misdadig. Een aantasting van het recht op meningsuiting.

Lees het en deze medische basis kennis kunnen ze u nooit meer afnemen.

Ik heb namelijk als eerste in de wereld, de deel ontdekking van de NASA kunnen uitwerken. Na heel veel puzzelen, beredeneren, objectiviteit, inventiviteit, volhouden enz. heb ik de grootste genezende ontdekkingen ooit gemaakt. 

De basisgrondstof die ieder mens nodig heeft om nieuwe cellen te kunnen maken, die velen tekort komen en hierdoor zelf bijna alle ziekten aanmaken.

Hiermee kan ik ook de genezende werking van wellness wetenschappelijk verklaren. Het is dezelfde wetenschappelijk reden waarop een sanatorium genezend was. Dit heelt dus niet alleen het zeer besmettelijke tubercolose maar ook corona.

Ik heb zelfs meerdere bronnen van deze natuurlijke grondstof ontdekt.

Uw lichaam heeft deze grondstof uit de natuur nodig om gezond te blijven, om steeds maar weer nieuwe cellen te kunnen maken en om oude, zwakke , zieke en dode te kunnen vervangen. 

De bronnen van deze grondstof waren hierdoor al wereldberoemd geworden, zonder dat men wist waarom. Ze waren te klein. Een nieuw bijkomend probleem wat ik met mijn boek heb opgelost. Hierdoor leer ik uw onderbewustzijn waar deze grondstof verstopt zit, dus niet verklappen, want dan gaat het fout. Beter Uw ouders en uw kinderen ook hun eigen boek geven. 

Door deze onschadelijk gratis natuurlijke grondstof overmatig in te nemen, die heeft u al thuis, gaat uw onderbewustzijn dan het bewijs onderkennen dat het zo is en hopelijk zelf gaan ophalen indien het deze grondstof later ooit tekort komt.

Wie deze grondstof tekort kwam, werd ziek. Het lichaam maakte zelf deze ziekten aan. Het is de oorzaak van bijna alle ziekten op virussen na. Maar die kunnen we gezond veel beter weerstaan. Deze grondstof heeft zelfs een genezend penicilline effekt.

De grote ommekeer in de medische wetenschap. Doktoren kunnen straks vele malen hun huidige aantal patiënten hebben en toch een zo goed lege wachtkamer overhouden. Uw ziektekostenverzekering kan jaarlijks naar € 10 Tip uw huisarts.

U kunt nu Alzheimer, Parkinson, kanker, kinderkanker, ALS, MS, obesitas, artrose, agne, zwangerschaps agne, ouderdomsklachten en bijna alle grote en kleine ziekten, simpel voorkomen. En ouderdomsklachten met succes bestrijden. Mijn oplossingen zijn ook ideaal voor herstellingsoorden, aan een praktisere oplossing voor gehandicapten wordt al gewerkt, neem even kontakt met mij op via email. Bestrijdt ook huidige gewelddadigheid bij jongeren.

Deels gezien met de elektronenmicroscoop in 1980, uw lichaam maakt met een grondstof uit de lucht een nieuw haar- huid- spier- hersen- of bot-celletje. Uw lichaam heeft er per dag honderdduizenden nodig om zichzelf constant te kunnen renoveren. Door luchtvervuiling zitten er nu te weinig van die grondstof in de lucht, daarom worden we nu van binnen te vaak ziek.

In mijn boek vindt u de ontdekking met de elektronenmicroscoop van de NASA, de door ons gevonden benodigde huidige gratis extra bronnen van deze grondstof en mijn oplossingen van de bere zware puzzels die men toen niet opgelost kreeg, waardoor dit onderzoek de doofpot in ging. 

Met mijn boek kunt U nu geestelijk helder, veel slimmer, vrolijker en zonder enge ziektes opgroeien, leven en oud worden. 

Om vanuit Nederland te bestellen klik op de volgende link: https://www.boekenbestellen.nl/boek/uw-immuun-systeem-schreeuwt-sos/9789463454841 . Om worldwide te bestellen ga naar amazon.com en zoek op ons ISBN nummer 9789463454841 

ok

interesse als regering voor het copyright voor uw land, neem dan gerust kontakt op met saunafanclub@gmail.com

 

 

 

 

In Engish :

I have made the greatest healing discovery ever, but you and doctors were not allowed to know it by Bill Gates' WHO = World (un) health organization, because they wanted to bring back the overpopulation, they are only looking for it. in a more humane way, this is just criminal. An impairment of the right to expression.

Read it and they will never be able to take this basic medical knowledge from you again.

I was the first in the world to work out the part discovery of NASA. After a lot of puzzling, reasoning, objectivity, inventiveness, perseverance etc. I have made the greatest healing discoveries ever.

The basic raw material that every person needs to be able to make new cells, which many lack and as a result almost all diseases themselves.

With this I can also scientifically explain the healing effect of wellness. It is the same scientific reason why a sanatorium was curative. This not only heals the highly contagious tubercolosis but also corona.

I have even discovered several sources of this natural resource.

Your body needs this raw material from nature to stay healthy, to be able to make new cells again and again and to replace old, weak, sick and dead.

As a result, the sources of this raw material had already become world-famous, without knowing why. They were too small. A new additional problem that I have solved with my book. This way I teach your subconscious mind where this raw material is hidden, so don't give it away, because then it will go wrong. Better Give your parents and children their own book too.

By taking this harmless free natural resource excessively, which you already have at home, your subconscious mind will then recognize the evidence that it is true and hopefully go and collect it yourself if it ever fails.

Whoever lacked this raw material became ill. The body made these diseases itself. It is the cause of almost all diseases except viruses. But we can resist that much better in a healthy way. This raw material even has a healing penicillin effect.

The big change in medical science. In the future, doctors can have their current number of patients many times and still have such a good empty waiting room. Your health insurance can go up to € 10 a year. Tell your doctor.

You can now easily prevent Alzheimer's, Parkinson's, cancer, childhood cancer, ALS, MS, obesity, osteoarthritis, agne, pregnancy agne, age complaints and almost all major and minor illnesses. And successfully combat age complaints. My solutions are also ideal for convalescent homes, a more practical solution for the disabled is already being worked on, contact me via email. Also fights current violence against young people.

Partly seen with the electron microscope in 1980, your body makes a new hair, skin, muscle, brain or bone cell with a raw material from the air. Your body needs hundreds of thousands each day to constantly renovate itself. Due to air pollution, there is now too little of that raw material in the air, which is why we now get sick too often from the inside.

In my book you will find the discovery with NASA's electron microscope, the current free additional sources of this raw material that we have found and my solutions to the difficult puzzles that were not solved at the time, so that this research was covered up.

With my book you can now grow up spiritually, much smarter, happier and without scary diseases, live and grow old.

To order from the Netherlands click on the following link: https://www.boekenbestellen.nl/boek/your-immune-system-shouts-sos/9789082981209 To order worldwide go to amazon.com and search for our ISBN number 9789082981209

 

ok

if a government is interested in copyright for your country, please contact saunafanclub@gmail.com

 

 

 

In Deutsch.

Ich habe die größte Heilungsentdeckung aller Zeiten gemacht, aber Sie und Ärzte durften sie von der WHO = Weltgesundheitsorganisation von Bill Gates nicht kennen und nicht anwenden, weil sie die Überbevölkerung zurückbringen wollten. Sie suchen nach einem humaneren Weg vorher ist das nur kriminell. Eine Beeinträchtigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung.

Lesen Sie es und sie werden nie wieder in der Lage sein, Ihnen dieses medizinische Grundwissen abzunehmen.

Ich war der erste auf der Welt, der die Teilentdeckung der NASA ausgearbeitet hat. Nach vielen Rätseln, Überlegungen, Objektivität, Erfindungsreichtum, Ausdauer usw. habe ich die größten Heilungsentdeckungen gemacht, die es je gab.

Der Grundstoff, den jeder Mensch braucht, um neue Zellen zu bilden, die vielen fehlen und infolgedessen fast alle Krankheiten selbst verursachen.

Damit kann ich auch die heilende Wirkung von Wellness wissenschaftlich erklären. Es ist der gleiche wissenschaftliche Grund, warum ein Sanatorium heilend war. Dies heilt nicht nur die hoch ansteckende Tuberkulose, sondern auch die Korona.

 

Ich habe sogar mehrere Quellen dieser natürlichen Ressource entdeckt.

Ihr Körper braucht diesen Rohstoff aus der Natur, um gesund zu bleiben, immer wieder neue Zellen zu bilden und alte, schwache, kranke und tote zu ersetzen.

Infolgedessen waren die Quellen dieses Rohstoffs bereits weltberühmt geworden, ohne zu wissen warum. Sie waren zu klein. Ein neues zusätzliches Problem, das ich mit meinem Buch gelöst habe. Auf diese Weise bringe ich Ihrem Unterbewusstsein bei, wo dieses Rohmaterial versteckt ist. Geben Sie es also nicht preis, da es sonst schief geht. Besser Gib deinen Eltern und Kindern auch ein eigenes Buch.

Indem Sie diese harmlose freie natürliche Ressource, die Sie bereits zu Hause haben, übermäßig einnehmen, erkennt Ihr Unterbewusstsein den Beweis, dass sie wahr ist, und sammelt sie hoffentlich selbst ein, falls sie jemals versagt.

Wer diesen Rohstoff nicht hatte, wurde krank. Der Körper hat diese Krankheiten selbst gemacht. Es ist die Ursache für fast alle Krankheiten außer Viren. Aber dem können wir auf gesunde Weise viel besser widerstehen. Dieser Rohstoff hat sogar einen heilenden Penicillin-Effekt.

Die große Veränderung in der Medizin. Zukünftig können Ärzte ihre aktuelle Patientenzahl oft haben und haben immer noch einen so guten leeren Warteraum. Ihre Krankenversicherung kann bis zu 10 € pro Jahr betragen. Informieren Sie Ihren Arzt.

Sie können jetzt Alzheimer, Parkinson, Krebs, Krebs im Kindesalter, ALS, MS, Fettleibigkeit, Arthrose, Agne, Schwangerschafts-Agne, Altersbeschwerden und fast alle größeren und kleineren Krankheiten auf einfache Weise verhindern. Und erfolgreich gegen Altersbeschwerden. Meine Lösungen sind auch ideal für Genesungsheime, an einer praktischeren Lösung für Behinderte wird bereits gearbeitet, kontaktieren Sie mich per E-Mail. Bekämpft auch aktuelle Gewalt gegen Jugendliche.

Teilweise mit dem Elektronenmikroskop von 1980 gesehen, bildet Ihr Körper aus einem Rohstoff aus der Luft eine neue Haar-, Haut-, Muskel-, Gehirn- oder Knochenzelle. Ihr Körper braucht täglich Hunderttausende, um sich ständig zu erneuern. Aufgrund der Luftverschmutzung ist jetzt zu wenig von diesem Rohstoff in der Luft, weshalb wir jetzt zu oft von innen krank werden.

In meinem Buch finden Sie die Entdeckung mit dem Elektronenmikroskop der NASA, die aktuellen kostenlosen zusätzlichen Quellen für dieses Rohmaterial, die wir gefunden haben, und meine Lösungen für die schwierigen Rätsel, die zu dieser Zeit nicht gelöst wurden, sodass diese Forschung vertuscht wurde.

Mit meinem Buch kannst du jetzt geistig, viel schlauer, glücklicher und ohne gruselige Krankheiten aufwachsen, leben und alt werden.

Um aus den Niederlanden zu bestellen, klicken Sie auf den folgenden Link: https://www.boekenbestellen.nl/boek/ihr-immun-system-schreit-sos/9789463454902 Um weltweit zu bestellen, gehen Sie zu amazon.com und suchen Sie nach unserer ISBN-Nummer 9789463454902

 

ok

Wenn eine Regierung an Urheberrechten für Ihr Land interessiert ist, wenden Sie sich bitte an saunafanclub@gmail.com

 

 
     

En Francais.

J'ai fait la plus grande découverte de guérison de tous les temps, mais vous et les médecins n'avez pas été autorisés à le savoir par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de Bill Gates, et à ne pas l'appliquer parce qu'ils voulaient ramener la surpopulation, ils recherchent un moyen plus humain avant, c'est juste criminel. Une atteinte au droit à l'expression.

Lisez-le et ils ne pourront plus jamais vous reprendre ces connaissances médicales de base.

J'ai été le premier au monde à découvrir la partie découverte de la NASA. Après beaucoup de perplexité, de raisonnement, d'objectivité, d'inventivité, de persévérance, etc., j'ai fait les plus grandes découvertes de guérison de tous les temps.

La matière première de base dont chaque personne a besoin pour fabriquer de nouvelles cellules, dont beaucoup manquent et, par conséquent, presque toutes les maladies elles-mêmes.

Avec cela, je peux aussi expliquer scientifiquement l'effet curatif du bien-être. C'est la même raison scientifique pour laquelle un sanatorium était curatif. Cela guérit non seulement la tuberculose hautement contagieuse, mais aussi la couronne.

 

J'ai même découvert plusieurs sources de cette ressource naturelle.

Votre corps a besoin de cette matière première de la nature pour rester en bonne santé, pour pouvoir faire de nouvelles cellules encore et encore et pour remplacer les anciennes, faibles, malades et mortes.

En conséquence, les sources de cette matière première étaient déjà devenues mondialement connues sans savoir pourquoi. Ils étaient trop petits. Un nouveau problème supplémentaire que j'ai résolu avec mon livre. De cette façon, j'enseigne à votre subconscient où cette matière première est cachée, alors ne le dites pas, car alors ça ira mal. Mieux Donnez aussi à vos parents et à vos enfants leur propre livre.

En prenant excessivement cette ressource naturelle gratuite inoffensive, que vous avez déjà chez vous, votre subconscient reconnaîtra alors la preuve qu'elle est vraie et, espérons-le, ira la chercher vous-même en cas d'échec.

Celui qui manquait de cette matière première est tombé malade. Le corps a fait ces maladies lui-même. Il est à l'origine de presque toutes les maladies à l'exception des virus. Mais nous pouvons mieux résister à cela de manière saine. Cette matière première a même un effet curatif de pénicilline.

Le grand changement dans la science médicale. Les médecins pourront bientôt avoir plusieurs fois leur nombre actuel de patients et disposer d'une salle d'attente presque vide. Vos frais d'assurance maladie peuvent aller jusqu'à 10 € par an. Informez votre médecin.

Vous pouvez désormais facilement prévenir la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le cancer, le cancer infantile, la SLA, la SEP, l'obésité, l'arthrose, l'agonie, les spasmes gestationnels, les plaintes liées à l'âge et presque toutes les maladies majeures et mineures. Et combattre avec succès les plaintes de vieillesse. Mes solutions sont également idéales pour les maisons de convalescence, une solution plus pratique pour les personnes handicapées est déjà en cours d'élaboration, contactez-moi par email. Lutter également contre la violence actuelle à l'égard des jeunes.

En partie vu au microscope électronique en 1980, votre corps utilise une matière première provenant de l'air pour créer de nouvelles cellules capillaires, cutanées, musculaires, cérébrales ou osseuses. Votre corps a besoin de centaines de milliers par jour pour pouvoir se rénover constamment. En raison de la pollution de l'air, il y a maintenant trop peu de cette matière première dans l'air, c'est pourquoi nous tombons maintenant trop souvent malades de l'intérieur.

Dans mon livre, vous trouverez la découverte avec le microscope électronique de la NASA, les sources supplémentaires gratuites actuelles de cette matière première que nous avons trouvée, et mes solutions aux énigmes difficiles qui n'ont pas été résolues à l'époque, afin que cette recherche soit couverte.

Avec mon livre, vous pouvez maintenant grandir spirituellement, beaucoup plus intelligemment, plus heureux et sans maladies effrayantes, vivre et vieillir.

ok

Si un gouvernement est intéressé par le droit d'auteur pour votre pays, veuillez contacter saunafanclub@gmail.com

 

 

Ik heb de oorzaak (en oplossingen ) van 99% van alle ziekenhuis en arts bezoeken van de de laatste 100 jaar gevonden.

De wetenschappelijk verklaring van de werking van Wellness = is die van een een sanatorium,

kortom wat ons lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

de ellende begint vaak met te weinig hersencelletjs, een bril, agne, zwangerschaps agne, hart klachten, obesitas, enz.
en eindigt met gordelroos, artrose, Parkinson, Alzheimer, kanker, kinderkanker, MS, ALS enz.

Lees mijn boek en u gaat dan steeds beter in elkaar zitten,
u gaat oplossingen zien waar u nu problemen ziet
en u gaat steeds vrolijker,

bruisend van energie wakker worden.

U krijgt weer zin in het leven.

U kunt nu ook kinderkanker, vroegtijdige demensie en obesitas voorkomen,

tevens geschikt voor op lagere school om zo vroeg mogelijk deze ziekten uit te bannen,

lees in dit boek hoe.

 

 Nederland  

ons boek Uw immuun systeem schreeuwt S.O.S. !

4e druk, met de grote ontdekkingen en oplossingen 

om in het Nederlands te bestellen, klik op de volgende link :

https://www.boekenbestellen.nl/boek/uw-immuun-systeem-schreeuwt-sos/9789463454841

en wereldwijd op amazon.com ISBN 9789463454841

 

 
       
 
 
   
                                     

 

Sponsored by : ......... U ?

 
                                     

Next

tanslation : in English

I have found the cause (and solutions) of 99% of all hospital and doctor visits in the last 100 years.

The scientific explanation of the functioning of Wellness = is that of a sanatorium,

in short, what our body needs to stay healthy.

the misery often starts with too few brain cells, glasses, agne, pregnancy agne, heart complaints, obesity, etc.


and ends with shingles, osteoarthritis, Parkinson's, Alzheimer's, cancer, childhood cancer, MS, ALS etc.

Read my book and you will get better and better.
you are going to see solutions where you now see problems
and you go happier,

wake up sparkling with energy.

You will feel like living again.You will enjoy live again.

 

Start it on primary shool,

to start as early as possible to ban out cancer with children, early demention and obesitas.

You can start right now,

simpel read this book how to do that.

 
                                       

our book Your immune system shouts S.O.S. !

with the big discoveries and answers 

to order the 4th edition in English in Holland, click on the next link :

https://www.boekenbestellen.nl/boek/your-immune-system-shouts-sos/9789082981209

and worldwide amazon.com ISBN 9789082981209

 

 

 

 
                                     
This translation in English is sponsored by : ......... you ?
     
 
     

Ich habe die Ursachen (und die Lösungen) von 99% bei allen Krankenhaus- und Arztbesuchen der letzten 100 Jahre entdeckt.

Die wissenschaftliche Erklärung der Funktionsweise von Wellness = ist die eines Sanatoriums,

Kurz gesagt, was unser Körper braucht, um gesund zu bleiben.

Das Elend beginnt oft mit zu wenig Gehirnzellen, Brille, Agne, Schwangerschafts-Agne, Herzbeschwerden, Fettleibigkeit usw.
und endet mit Gürtelrose, Arthrose, Parkinson, Alzheimer, Krebs, Krebs im Kindesalter, MS, ALS usw..

Lesen Sie mein Buch und Sie werden immer besser,
Sie werden Lösungen sehen, bei denen Sie Probleme gesehen haben und bei denen viele depressiv wurden.

Sie werden mit einem Lächeln aufwachen,

mit volle nue Energie.

Sie werden wieder von das leben genießen.

 

Sie können jetzt auch Krebs im Kindesalter, vorzeitige Demenz und Fettleibigkeit verhindern,

auch für die Grundschule geeignet, um diese Krankheiten so früh wie möglich zu beseitigen

Lesen Sie in diesem Buch wie.

 
       
 

 Nederland

Unser buch Ihr Immun system schreit S.O.S.
mit der Größe Entdeckungen und Antworten

 to order the 4th edition in English in Holland,

click on the next link :

https://www.boekenbestellen.nl/boek/ihr-immun-system-schreit-sos/9789463454902

und worldwide auf amazon.com ISBN 9789463454902

 

ihr immun system schreit sos

 

ihr immun system schreit sos

 
                             

Diese deutsche Übersetzung wird gesponsert von: ......... Sie ?

 

Next tanslation : en francais.

J'ai trouvé la cause (et les solutions) de 99% de toutes les visites à l'hôpital et chez le médecin au cours des 100 dernières années.

L'explication scientifique du fonctionnement du bien-être = est celle d'un sanatorium,

en bref, ce dont notre corps a besoin pour rester en bonne santé.

la misère commence souvent avec trop peu de cellules cérébrales, de lunettes, d'agonie, d'agonie de grossesse, de troubles cardiaques, d'obésité, etc.
et se termine par le zona, l'arthrose, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, le cancer, le cancer infantile, la SEP, la SLA, etc.

Lisez mon livre et vous irez de mieux en mieux.
vous allez voir des solutions où vous voyez maintenant des problèmes
et tu vas plus heureux,

pétillant d'énergie.

fr

 

Vous aurez envie de revivre.

Vous pouvez également prévenir le cancer avec les enfants, démence prématurée et obésité,

lisez ce livre comment faire cela.

 

   
                                       

         belgie

notre livre avec les grandes découvertes      

en Francais

 

 

nous cherchons un sponsor pour la traduction en français

 

vous ?

 
   

 

                   
         
Cette traduction est sponsorisée par : .........
 
       

next translation : ...... ?

     
       

Not everybody can raed Dutch,

it reads better in your native language.

But our wallet can not pay all the tranlations.

So we are looking for sponsors for the other languages,

Your name will be mentionned on our first page of the language you sponser,

and on this website.

 

Help us to make the world more healthy.

It is not expensive,

and you will earn an enormous amount of good goodwilll.

Interested ?

Please email us

saunafanclub@gmail.com.

 

Wanted,

sponsors for translation in :

Arabic, Argentijns, Bulgaars, Chinees, Deens, , Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Kroatisch, Koreaans, Mexicaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russich, Spaans, Sweeds, Turks

enz. etc. usw.

 
                                   
             

Op TV - National geographic heb je een Air crash investigation,

Wij hebben een Research crash investigation,

van het (n)ooit gecrashte onderzoek waar kanker vandaan komt,

opgelost

en kunnen nu ook zelfs vele enge ziekten simpel voorkomen

en nog heeel veel meer :

Extra ontdekkingen van ons kort geleden herontdekte vitamientje !

De ware oorzaak achter obesitas, spierziekten, ALS, kanker, kinderkanker, dementie,
vroegtijdige artrose, dementie, Alzheimer, Parkinson, MS,
te hoge bloeddruk, gewrichts problemen enz. enz.

In 1980 ontdekt met de elektronen microscoop, een gebroken luchtdeeltje.

Ze zagen dat ons lichaam met dit nieuwe viamientje (bouwsteen) een nieuw cel bouwt,

je verliest dagelijks duizenden celletjes en je lichaam maakt zo duizenden nieuwe celletjes
om ons lichaam 100% te houden.

Als je een wondje hebt gebeurt er onder het korstje hetzelfde.

Uw lichaam uit bestaat haarcelletjes, huidcelletjes, spiercelletjes, hersencelletjes, botcelletjes enz.

Moeten er wel voldoende nieuwe vitamientjes zijn ! ! !

Maar in de langdurige training module van de NASA zaten die vitamientjes niet,
daardoor takelde hun lichaam en immuunsysteemen af
en zo kregen astronauten in training kanker en andere enge ziektes.

Ook in onze buitenlucht zitten ze niet voldoende meer, oorzaak fijnstof,
mogelijk takelt nu ook uw lichaam en immuunsysteem af omdat
er door fijnstof nu veel te weinig vitamientjes in onze lucht zitten.

Alleen zagen ze destijds niet alle bronnen en eigenschappen,

en zo ging deze briljante ontdekking de doofpot in.

Ik haal het bij deze blij uit de doofpot ! ! !

want ik heb nu ook de oplossingen.

Maar er zijn nog veel grotere natuurkundige bron(nen),
de puzzles van 1980 heb ik nu allemaal opgelost,
en als je het bijtijds weet kan je nu niet alleen kanker,
maar ook zwangerschaps agne = tekort aan bouwstenen voor nieuwe celletjes veroorzaakt
bij ongeboren baby miskramen en groei problemen,

Parkinson, Alzheimer, als, ms, gewrichtspijnen,
te hoge bloeddruk, enz. voortijdig voorkomen,
vandaar mijn boek met hoe, wat, en waar.

Kortom bijna al waardoor we bij de dokter

en in het ziekenhuis komen.

Red levens, vertel het verder.

*

We zagen al dat ons onderbewustzijn ons kort geleden ontdekte vitamientje,

wat vroeger veel in de lucht ZAT,

soms vond,

en ons ging sturen om dat vitamientje op te halen,
bij watersporters, vissers, motorrijders, naakt recreanten, ons stappenplan, enz.

15 % door onze mond en 85 % door onze huid

en bij onze nieuw ontdekte bron wel 20.000.000 per cm³.

*

Eens per jaar even bij mooi weer is niet genoeg,

af en toe naar de sauna is helaas ook niet genoeg,

we hebben dit vitamientje inmiddels dagelijks extra nodig.

*

Maar bij gezette mensen zien we dat die steeds maar blijven eten,
het handje blijft maar naar het mondje gaan,
vaak samen met slecht kauwen,
niet al te gezond voedsel
en weinig lichaamsbeweging

alsof hun onderbewustzijn denkt :

vitamientjes zitten toch in voedsel en ik kom ze tekort,


dus nu in paniek dooreten, want mijn gezondheid gaat gigantisch achteruit,
verliezen zo steeds meer energie, vermoeid, komen hun bed slecht uit, ongeduldig
want ons lichaam komt tijd te kort om die vitamientjes te vinden enz enz.

Herkent u dit bij uzelf,

of bij een ander,

bent u steeds ziek,

of heeft u energie tekort,

slecht, met tegenzin opstaan,

blijft u down,

nergens zin in

last van uw gewrichten enz. enz.

 

dan komt u deze vitamine ernstig tekort.

*

Bij saunameesters lijkt het onderbewustzijn te denken
dat het vitamientje in de warmte zit en
die blijft het bewustzijn opfokken steeds maar heter te gaan,
helaas worden sauna bezoekers daar in meegetrokken
en dat kan voortijdig astma veroorzaken.


Van veel van deze vitamines kan je veel gezonder,
energieker, slimmer en vrolijker worden,

heel veel slimmer worden zoals in de laatste 60 jaar,

maar owee als je deze bouwstenen tekort komt :

dan gaat je immuunsysteem achteruit en ga je kankercellen aanmaken en uitzaaien

dan gaat de kwaliteit van je hersenen achteruit - evenwichts problemen,
dementie, Parkinson, Alzheimer,

dan gaat de kwaliteit van je bloed en bloeddruk achteruit - te hoge bloeddruk, artrose,

dan gaat de kwaliteit van je spieren achteruit - kan je de trap niet af, spierziektes, ALS,

dan gaat de kwaliteit van je huid achteruit - agne, huidziektes, MS

bij zwangerschaps agne is het een waarschuwing dat je baby bouwstenen te kort komt,
- miskramen, hersen problmen, mismaaktheid, wiegedood
,

dan gaat de kwaliteit van je organen achteruit - orgaan ziektes

dan gaat de kwaliteit van je gewrichten achteruit - gewrichtspijnen

dan gaat je humeur achteruit - wil je je bed niet uit, energie tekort enz.

lees hoe je simpel voldoende van die gratis vitamine thuis kan opdoen
voor het te laat is

lees het in ons boek

van onze analist en hoofd research van de saunafanclub

*

lees in het voorwoord hoe je je onderbewustzijn kan vertellen waar dit vitamientje,

want die zoekt, zit.

Lees dit voorlopig ieder half jaar in de komende 5 jaar,

iedere keer weer ons voorwoord en hoofdstuk 1

in ons boek Wellness³ Uw immuunsysteem schreeuwt S.O.S.

*

Je onderbewustzijn gelooft niets, super eigenwijs

daarom nooit nooit nooit onze oplossing verklappen,
gratis heeft geen waarde en dan gelooft die het juist niet,

en wordt je een moordenaar.

*

Je onderbewustijn die je gezondheid regelt wil niet gedwongen worden en gaat dwars liggen.

Hier hebben we een oplossing voor :

Als ieder persoon zelf ons boek koopt

dan wil iedereen, omdat die betaald heeft, dat persé terugverdienen
en gaat je onderbewustzijn het nu wel doen,
hoe en wat er in het voorwoord als oplossing staat
.

*

Dus artsen,

familieleden, vrienden, verenigingen, enz.

het nooit nooit nooit verklappen voordat je je patiënt een boek verkocht hebt,
of dat die een boek gekocht heeft,
hiervoor hebben we de prijs speciaal zeer laag gehouden,

bovendien hard nodig voor huidige en lopende verdere onderzoeken
en er zit ook copyright op,.

*

En als je onderbewustzijn, die vitamientjes voldoende heeft opgehaald,

kan, als je immuunsysteem erg gedaald is een paar jaar duren,

dan wordt je onderbewustzijn, jij dus erna

iedere ochtend lachend en vrolijk wakker en kan je de hele wereld aan,

een enorm gevoel van vrijheid.

*

En gaat je onderbewustzijn, als die voelt dat die vitamientjes weer tekort komt

hopelijk vanzelf ophalen,

dat is het doel waar wij naar streven.

*

En wie weet wel in ons DNA opnemen.

*

Is dit onze 6e Nobel prijs waardige ontdekking ?

de andere 5 ziiten in de eerste 4 hoofdstukken van ons boek.

*

https://www.boekenbestellen.nl/boek/uw-immuun-systeem-schreeuwt-sos/9789463454841

*

 

Grootste medische ontdekking van de laatste 40 jaar !


Voor wie in de de techniek geïnteresseerd is:

We hebben de puzzle, de pat stelling
in het wereld beroemde onderzoek

met de speciaal hiervoor ontwikkelde elektronen micoscoop
de ionen van de NASA,
waarom astronauten en wij

voor 99 % kanker krijgen,

nu ook opgelost.

*

Onze research crash investigation :

*

Er werd gesteld dat om gezond te leven een leefomgeving nodig is

van 1.000/2.000 vitamientjes per cm³

en er werd tegelijkertijd gezegd dat er op straat nog maar 100
en in een slaapkamer in de binnenstad nog maar 50 van die vitamine/bouwstenen zaten
waardoor bij alle hun onderbewustzijn het probeerde op te gaan halen.

De veel te lage hoeveelheden gemeten vitaminen/bouwstenen in de lucht waren correct,

die veel te lage waarden meet ik nu helaas ook nog steeds !

Iedereen zit dus in de gevaren zone.

*

En toch is dit antwoord briljant goed,

lees de door ons uitgewerkte oplossing van deze puzzle

met de kwinkslag van moeder natuur.

*

Ik heb de ontbrekende bron(nen), de mede oorzaak van de pat stelling,
met hele grote hoeveelheden bouwstenen gevonden,
die zaten verstopt in een hele andere hoek.

De knapste geleerden op aarde zoeken er al 35 jaar naar.

We kunnen nu kanker, en vele andere vervelende ziekten

met één van door de mij ontdekte extra vitamine/bouwstenen bronnen

nu voor 99 % voorkomen.

*

Blijft wel kanker door roken, beter niet meer doen
en kanker door de zon, dus beter niet meer rond middag uren in de zon
en door kankerverwekkende stoffen, niet meer gebruiken,
en er komt een nieuwe oorzaak van longkanker,

lees in ons boek wat we daar aan moeten doen.

*

Wat al bekend was :

Als uw immuun systeem wegvalt door te weinig vitamine/bouwstenen ( 0 tot 50 )
( Bron: NASA )
gaat u kanker, kinderkanker, diabetisch, ALS ?
vroegtijdige demensie, Alzheimer, Parkinson, MS en alle andere enge ziektes.
zelf aanmaken !

Hoofdoorzaak nr. 1

Uw immuun systeem kan snel weg vallen
vroeger door teveel binnen zitten
en de laatste 55 jaar alleen al door de fors toegenomen hoge hoeveelheid fijnstof.

Deze fijnstof haalt al 150 jaar ook onze noodzakelijke bouwstenen
voor ons lichaam en geest versnelt uit de lucht,
zowel binnen in huis als buiten ! ! !
Waardoor ons immuunsysteem wegvalt.

Lees in ons boek Wellness³ waarmee U uw immuunsysteem simpel en aangenaam
kan voorzien van deze extra bouwstenen
en u zo dit wegvallen,
en dus ook kanker kan helpen voorkomen.

*

De oplossing heeft u al thuis,

Maar gebruikt u het voldoende ?
Niet iedereen helaas,

daarom hadden we al 40.000 nieuwe kanker patienten per jaar,

en gaan we nu snel naar de 400.000 per jaar !

*

Dat kan dus nu richting 0

dus wel mee doen.

Help mee al die enge ziekten voor jezelf te voorkomen,

en tip ons boek, nu het nog kan,

aan ieder die je dierbaar is.

*

Met de nieuw ontdekte bron komt uw lichaam,
door de nu fors toegenomen aantallen vitamine/bouwstenen
steviger dan ooit in elkaar te zitten

en kunnen we veel gezonder worden en veel minder ziek.

Veel kwaaltjes zullen verdwijnen
en uw geest wordt steeds vrolijker, positiever en

pssst.

we worden er zelfs veel intelligenter van
mede door nog een al oude ontdekking,
die we nu hebben kunnen verklaren.

Meer uitleg over deze vitamine/bouwstenen (bron: NASA )
het briliante onderzoek van destijds

en veel andere nieuwe ontdekkingen in

ons nieuwe boek
.

 

A4 raam poster boek

Voor ieder die mee wil helpen kanker zoveel mogelijk uit te bannen,

ook voor winkels

hangt u er ook één op ?

Klik dan na print

zet uw cursor net onder de tekst dan

met uw rechter muisknop op afdrukken en

ga deze A4 poster liggend (in landscape) printen,

Note :

In het afdruk menu

kunt u bij extra instellingen,

indien nodig, printen van kop en voet tekst uitzetten !

*

Dit verhelderend verslag neemt je mee langs 
immuunsysteem verbeterende ontdekkingen, 
en andere, 
ook door ons ontdekte oplossingen, 
die elke dag een goed effect 
hebben op uw gezondheid.

En biedt daarbij een houvast
naar een veel gezonder leven.

*

Ons boek is ook leuk als het betere,

enorm gezonder makende gouden kado met verjaardagen

tip :

versier uw kado met een feestelijke gouden strik.


*

Veel leesplezier en een veel betere gezondheid door het lezen van mijn boek. :)

*

Zo kunnen de premies van onze ziektekosten verzekeringen meer dan halveren !

We hebben in 2015 ook het ministerie van volksgezondheid al ingelicht,
evenals overkoepelende ziektekosten verzekeraars, een aantal academische ziekenhuizen,
ouderen zorg, KWF kankerbestrijding, TNO, TU's, overkoepelende sauna verenigingen,
Recron, ANWB, KampeerKampioen, WaterKampioen, ACSI, etc.

maar voordat die durven te reageren ( duurt meestal 5 jaar )
zijn we vele vele jaren en vele onnodige onschuldige slachtoffers verder,

*

Jaarlijks nu 40.000 nieuwe gevallen van kanker per jaar,

men verwacht dat door de hoge hoeveelheid fijnstof

het er komende jaren 400.000 per jaar zullen worden.

*

 

Zorg dat u ook zelf niet één van de onnodige slachtoffers gaat worden

help mee de levens te redden,

van uw kinderen, uw ouders,

familie, vrienden en kennissen

nu we de oorzaken en de oplossingen weten.

*

Lees ons levens reddend boek !

En help ons die 400.000 zo dicht mogelijk naar 0 te brengen.

 

 

F E E S T

             

Ons 14 jarigbestaan op 11-11-2019

vieren we met U met onze ontdekking

hoe ons immuun systeem dagelijks eenvoudig in stand te houden

en wel op een zeer aangename manier !

*

De 4e druk van ons boek Uw immuun systeem schreeuwt SOS ?

met nieuw ISBN : 9789463454841

is vanuit de hele wereld

verkrijgbaar in het Nederlands

in het Engels

en nu ook in het Duitss

en bestelbaar :

 

Worldwide online bij onze drukker in het Nederlands de 4e druk :


https://www.boekenbestellen.nl/boek/uw-immuun-systeem-schreeuwt-sos/9789463454841

 

and can worldwide be ordered on amazon.com In Duth and English :

 

 

*

Wie sponsort ons met een vertaling ?

Frans, is er hier een sauna uit België die de Franse vertaling wil sponseren ?  i��

Chinees, Duits, Italiaans, Spaans, Kroatisch of .......... :

 

*

Welke wellness bedrijven zijn zo sportief
hun klanten over de zo gezonder makende
wetenschappelijke kant van wellness
te informeren door ons boek te verkopen.

Uw klanten zullen dat zeer op prijs stellen
welke verschillende onderdelen inderdaad genezende werkingen hebben
en uw omzet zal door het toegenomen vertrouwen minimaal verdubbelen.

Een reden te meer om bij u over de drempel te stappen.

*

Help mee !

wk

 

Draag dit veiligheids vest op BBQ's, events, party's etc.

*

Zijn er resorts, sauna's, hotels met wellness, winkels,

campings, strand paviljoens, bos paviljoens, jachthavens,

een terras, ziekenhuis shops enz.

die dit boek ook willen verkopen ?

Neem dan even kontakt met cb.nl

*

 

Ons boek komt later in het Frans uit
wie weet ook in het Spaans, Italiaans, Hongaars, Roemeens etc.
als wij sponsors voor vertaling in die taal kunnen vinden.

De sponsor wordt dan ook hier en in het boek van die taal genoemd,

U ?

*

Geef je wellness punt,

resort, sauna, hotel met wellness, zwembad, camping, strand paviljoen,

bos paviljoen, terras, jachthaven

 

de glamour van een echte wellness locatie met onze :

 

Nieuwe - Beach flags

Leuk vooor uw wellness resort ,

beach club,

welllness hotel,

camping.

met onze logo GROOT vertikaal, I logo   logo

 

beachflag saunafanclub

die is dus 2 zijdig lees baar met daaronder :

 

 

bloem  knop clubart  bloem

Doe mee,

heb je ons boek gelezen en ben je net zo enthousiast als wij

zet ook een beachflag op je boot,

naast je caravan,

etc. etc.

*

Ons boek onthult de groene energie voor de mens,

de door de NASA ontdekte vitamientjes

waardoor we veel gezonder, elastischer worden

en we 99% kanker voorkomen.

 logo sauna  fanclub

   mooi he,       klik op het shirt

 

Help mee, trek van de zomer ook een St. Tropez style

T-shirt of polo shirt aan,

Klik op het shirt

 

*

dit

en camperen ook bij bossen en meren

is nu wat in mijn boek wetenschappelijk ook uitgelegd wordt

hoe goed dit voor ons lichaam en geest is

*

Dus heb je een camping,

caravan shop,

tent en campeer spullen winkel,

boot shop en boot verhuur,

zet ons boek op je toonbank,

doe mee met deze nieuwe moderne enorm gezonder makende wave

en bespaar je klanten verzendkosten.

*

U wordt hier vermeld.

*

Welkom,

wordt de sauna ook weer meester

   mooi he,       klik op het shirt

met onze sauna masterclass in ons boek

met 14 jaar research verslag:

lees onze ontdekkingen,

in onze sauna/spa/wellness masterclass

en wordt de sauna expert,

die weet waar de genezende werkingen wel verstopt zitten,

 

En

een fabuleus goed werkende afval methode,
geen pil of abonnement voor nodig

 

dit maakt u niet alleen veeeel gezonder,

het werkt direct sterk genezend,

hiervan wordt u zelfs vrolijk.

*

Wordt ook vrolijk, gooi je haar los,

klik op deze onderstreepte sterren om de website binnen te gaan

* * * * *

 

voor wie nog een origineel felicitatie kaartje zoekt,

kan deze middeleeuwse sauna uitprinten en versturen,

 

Hoe je nu de oude geneeskrachtige sauna kunt doen zonder rookproblemen;

het karretje met de hete stenen komt hiervoor op rails uit de vuurplaats gereden.

*

Nu hebben we door lucht vervuiling grote gezondheids problemen

en gaat onze temperatuur en ons zeepeil omhoog.

*

Nu was er een programma op tv dat de burger

de problemen moet gaan betalen,

dan zouden we in 2040 een paar % beter gaan, veel te laat,

niet hoe we het echt op kunnen gaan lossen,

*

Wat kunnen we zelf doen,

kost niets

politieke partijen aanspreken regels te veranderen

alleen nog maar bouwvergunningen af te geven

voor huizen, kantoren, ziekenhuizen, fabrieken, kortom alle gebouwen

waarbij de breedste kant gericht staat op het zuiden

met een dak wat in zijn geheel schuin staat voor zonnepanelen,

kost het rijk niks,

kost de bouwer ook niks extra

*

de rest van de wereld zal volgen.

*

Bovendien was net op het nieuws dat men nu zonnepanelen van plastic kan maken
voor slechts € 23 per m²

*

uw idee ook hier ?

*

Net op BBC en CNN - how to make 100% clean burning petrol from air

lees water en elektra, is nu echt praktisch mogelijk,

doordat het door co2, nu een benzinevloeistof en geen

lekkend ultradun HHO gas meer is.

Zie de YouTube filmpjes van CNN en BBC op onze pagina : inhoud.

*

Gaan we zo op deze benzine van waterstof schoon vliegen ?

*

en veel goedkoper dan waterstof, elektrisch rijden met,

in 3 seconden 70 % op te laden,

schone chinese gel accu's van gewone (= goedkope ) materialen

die 20 jaar meegaan ?

*

of voor niks direct op water rijden

is nog schoner

het kan,

alleen de vindingen zijn opgekocht door ?

*

Twee Nederlanders bouwen verbrandingsmotor op water !

*

voor dit en veel meer,

--> klik hier <--

 

 

.

Uw banner hier voor € 3 per dag ?

Help mee onze onderzoeken te kunnen voortzetten.

Bij voorbaat hartelijk dank.

.

Bent u al klaar voor de feestdagen ?

 

Alle club kleding links werken helaas niet meer,

onze leverancier is op een ander grafisch programm overgestapt.

Nu moeten we helaas alles opnieuw ontwerpen

en/of van leverancier wisselen

want de oude borduurt helaas ook geen badjassen meer.


Weet u een betrouwbare ?

Kado Tip

voor feest en verjaardagen :

De leukste shirts, sweaters etc. voor 2020,

 

 

  Join

 

   with on your shirt

it's fun - it's free   

 

 

with the worlds best medical solutions.

*

The best shirt in your life,

be cool

for front pockets

 

small logo to iron or logo to iron - mirror vieuw

depends on your type of transfersheet

Copy and print this .jpg or in mirror mode on a tranfersheet

and iron it on your breast pocket of your shirt, T-shirt, poloshirt,

blouse, sweater, etc.

or bigger

on front or back site of T shirt

 

logo to iron

or in mirror vieuw

logo to iron;

 

depends on your type of transfersheet

Copy and print this .jpg or in mirror mode on a tranfersheet

and iron it on your shirt, T-shirt, poloshirt,

blouse, sweater, etc.,

and promoot the healing solutions for the world health problems

just by wearing your shirt.

 

HAVE FUN²

 

 

 

*

Nederlandse sauna fanclub ontdekkingen, voor de

gezondheid van de mens, op Nobel prijs niveau.

*

Wilt u ons nomineren ?

Bij voorbaat dank, zelf mogen we dit niet doen.

Nobelforum@nobel.se

L.s.,

I like to nominate the saunafanclub.nl, for the health of all humans,

with their new discovery of the old disapeared healing sources,in the very old wet 35 °C sauna,

since 2000 years ago until 100 years ago it stopped due to ......,

so that more people can wordwide benefit from it.

The discovery and explanations can all be read, free for all, on www.saunafanclub.nl

with regards,

Het zou erg nuttig voor de gezondheid van de mens en voor uzelf zijn, als deze zeer knappe "derden" van Nobel
onze Nederlandse ontdekkingen wereldwijd zouden bevestigen.

Help to save the spirit of sauna ( part I - VIII )

in wellnessland,

join us !

 

we hebben nu een nieuw cyber clubhuis aangemaakt op facebook,

(de oude was verwijderd vanwege deze te blote foto, volgens hun dan )

sauna fanclub clubhuis

https://www.facebook.com/groups/1002892986394803

f

f

 

© Copyright 2005-2020

             
     

 Nederland

 België

 Suriname

 Nederlandse Antillen

 Zuid Africa

*

Grote
vooruitgang in
de wellness
branche.

*

Nu helderheid, zekerheid, wekt meer vertrouwen.

*

Vroeger
dacht men,
hoopte men,
vermoede men,
te vaag
allemaal.

*

Nu bij
wellness³
bewezen,

nu
zeker weten,

hoe en waar

het echt
werkt !

*

Eindelijk
weten
we het.

*

Wekt
meer
vertrouwen.

*

Breng uw
klanten met
dit boek
op
de hoogte,

*

beter van u
te horen
dan van
een ander,

*

Bij
wederverkoop
van ons boek


plaats de

gratis leuke
beach flag

die het voor
u verkoopt.

*

Beste werkgevers

geef uw werknemers ons boek in hun kerst pakket

en uw kosten door ziekte zal per werknemer komend jaar een paar honderd euro lager zijn.

*

 
       
     

Het is natuurlijk verschrikkelijk leuk dat we de oude genezende bron ontdekt hebben, die zit niet verstopt waar we allen denken

doe ook mee,

maar de oorzaak van die problemen die die toen genas zijn nu, een paar duizend jaar later, nog veel groter.

Dus onze ontdekking is nog veel leuker omdat we nu daar een bewezen gedegen werkende oplossing voor hebben,

en minder vatbaar voor die moderne enge ziektes kunnen worden, gezonder langer leven etc. mits we het wel lezen en ook doen.

Laat uw kinderen ook ons boek lezen,

hoe onze gezondheid in elkaar zit.

Dan zit hun toekomst ook veel gezonder in elkaar.